Vandaag leer je voor morgen!

Visie Johannesschool


Vandaag leer je voor morgen!
Op de Johannesschool willen we kinderen -naast het behalen van hun lesdoelen- iets mee geven waar ze hun hele verdere leven iets aan hebben. Naast het verzorgen van inhoudelijk goede lessen, willen we kinderen aan het denken zetten, hun zelfbewustzijn vergroten en hen van jongs af aan bewust maken van hun eigen verantwoordelijkheid.

We geven ons motto 'Vandaag leer je voor morgen!' vorm in vijf pijlers:
Veiligheid - Onderwijs op maat - Zelfstandigheid - Creativiteit - Samenwerkend leren

Veiligheid
De Johannesschool wil alle kinderen een veilige omgeving bieden. Het verzorgen van een veilig klassenklimaat hebben we dan ook hoog in het vaandel. Met positieve gedragsregels en het zorgvuldig begeleiden en volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen zorgen we ervoor dat de leerlingen kunnen leren op een plek waar ze zich veilig en fijn voelen. Aandacht, vertrouwen en onderling respect zorgen voor wederzijds goede relaties tussen leerkrachten en leerlingen, waarin ieder zich gekend weet.Onderwijs op maat
Onderwijsbehoeften zijn de dingen die een kind nodig heeft om tot leren te komen. Ieder kind heeft andere onderwijsbehoeften, op het gebied van instructie, leerstof, leertijd, feedback, motivatie of leeromgeving. Als team van de Johannesschool willen we aansluiten bij de individuele onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Hierbij zijn interactief lesgeven, het betrekken van de leerlingen bij de leerdoelen en variatie in werkvormen van groot belang. De leerkrachten verzorgen voor alle vakgebieden kwaliteitsvolle (directe) instructie met begeleide inoefening, waarna de kinderen de leerstof op verschillende manieren kunnen verwerken. Kinderen die een korte instructie nodig hebben, kunnen al snel zelfstandig aan het werk. Leerlingen die meer instructie nodig hebben, krijgen verlengde instructie en extra leertijd aan de instructietafel, soms nog aangevuld met extra instructie buiten de klas. Leerlingen die meer uitdaging aan kunnen, krijgen verdiepings- en verbredingsopdrachten aangeboden.   

Zelfstandigheid
Weten hóé je het beste leert, is voor leerlingen een belangrijke voorwaarde om goed te presteren op school: welke vaardigheden heb ik nodig en waarom? En welke vaardigheden moet ik nog verder ontwikkelen om mijn doelen te bereiken? Door de hele school werken de kinderen met dag- en weektaken, waarbij hun zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, kritische houding en reflecterend vermogen stapsgewijs worden vergroot.Creativiteit
We leiden kinderen op voor een baan in de 21ste eeuw en daarom willen we onze leerlingen een samenhangend geheel van kennis én vaardigheden meegeven, waardoor ze later optimaal kunnen functioneren in de maatschappij. We besteden dan ook gericht aandacht aan kritisch, creatief en probleemoplossend denken, bijvoorbeeld bij wereldoriëntatie en het expressieonderwijs. 


Samenwerkend leren
Openheid, eerlijkheid, echt naar elkaar luisteren en proberen elkaar te begrijpen zijn van groot belang. Samenwerking kan immers alleen goed gaan als je met elkaar communiceert en open staat voor ideeën van anderen. Op de Johannesschool werken we daarom vaak vanuit het coöperatief leren. Hierbij werken leerlingen klassikaal of in kleine groepjes op een gestructureerde, actieve en betrokken manier samen aan een leertaak met een gezamenlijk doel.

 Vandaag leer je voor morgen!